Üst zirehin sayı
Quyunun dərinliyi
Dərinlik əmsalı
Zirehin sayı
Məhlulun xüsusi çəkisi
Məhlul əmsalı
Zirehin sayı
Bucaq
Bucaq əmsalı
Yığılacaq Zirehin sayı